Regulamin serwisu internetowego

§1

Definicje

 

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia, niezależnie od tego czy zostały napisane dużą czy małą literą, w liczbie pojedynczej czy mnogiej, oznaczają:

Apartamenty – oznacza apartamenty Relaxroom Fuksja oraz Relexroom Szmaragd, wynajmowane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługodawcę. 

Awaria – oznacza całkowite wstrzymanie działania Usług, zawieszanie się Usług uniemożliwiające korzystanie z Usług lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Usług.

Błąd – oznacza wadę, uszkodzenie lub usterkę powodującą niesprawność działania Serwisu internetowego.

Dzień roboczy – oznacza wszystkie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Formularz rejestracyjny – oznacza interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym, umożliwiający założenie Konta w Serwisie internetowym.

Formularz rezerwacji – oznacza interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym, umożliwiający dokonywanie Rezerwacji przez Klientów.

Hasło – oznacza ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Konta.

Klient – oznacza Konsumenta, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych (ukończył 18. lat), Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Rezerwacji w ramach Serwisu internetowego, drogą mailową lub telefonicznie.

Konto – oznacza indywidualny dostęp Klienta do Serwisu internetowego, określany nazwą użytkownika (Loginem) i Hasłem, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o dokonanych przez niego Rezerwacjach w Serwisie internetowym.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą Rezerwacji w ramach Serwisu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Login — oznacza indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Klienta, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Konta.

Naprawa – oznacza działanie polegające na usunięciu Awarii lub Błędu, które przywraca funkcjonowanie Usług.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – oznacza osobę fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dokonującą Rezerwacji w Serwisie internetowym bezpośrednio związanej z tą działalnością gospodarczą, jeżeli Zamówienie to nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający zasady, na jakich możliwe jest korzystanie z Serwisu internetowego, w tym dokonywanie Rezerwacji oraz prawa i obowiązki Klienta
i Usługodawcy. 

Rezerwacja – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pomocą zamieszczonego
w Serwisie internetowym Formularza rezerwacji, na podstawie którego następuje zawarcie Umowy najmu pomiędzy Usługodawcą a Klientem.

Serwis internetowy – oznacza serwis internetowy umożliwiający dokonywanie Rezerwacji
u Usługodawcy, dostępny do korzystania przy użyciu wyłącznie zdalnego dostępu poprzez sieć Internet, pod adresem: https://www.relaxroom.pl.

Umowa najmu – oznacza umowę najmu krótkoterminowego Apartamentu, zawieraną albo zawartą między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego.

Umowa o świadczenie usług – oznacza umowę o świadczenie Usług zawartą pomiędzy Usługodawcą a Klientem w ramach Serwisu internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, dotyczącą wyłącznie korzystania z Serwisu internetowego.

Usługi – oznaczają pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 344), obejmujący swym zakresem w szczególności usługi wskazane w § 3 ust. 2 Regulaminu.

Usługodawca – oznacza Adama Dominiuk, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą HiWay Adam Dominiuk z siedzibą w Redzie (84-240) ulicy Zygmunta Noskowskiego 8/16, NIP 5882229321.

Użytkownik – oznacza każdą osobę odwiedzającą Serwis internetowy.

§2

Postanowienia ogólne

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usług. w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, w tym zwłaszcza do umożliwienia dokonywania Klientom Rezerwacji Apartamentów.
 2. Przeglądanie Serwisu internetowego przez Użytkowników nie wymaga zakładania Konta. Dokonywanie przez Klienta Rezerwacji możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Umowy najmu (imię, nazwisko, adres, PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail) bez zakładania Konta.
 3. Przed dokonaniem Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu internetowego, Klient jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Usługodawcy, postanowieniami Regulaminu oraz regulaminu korzystania z Apartamentów, wymaganiami technicznymi i zasadami korzystania z Serwisu internetowego, potwierdzając to stosownymi oświadczeniami przy dokonywaniu Rezerwacji.
 4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się telefonicznie pod numerem 48 605 980 866 lub drogą mailową: info@relaxroom.pl.
 5. Informacje dostępne w Serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy najmu.
 6. Usługodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do Serwisu internetowego.
 7. Usługodawcy przysługuje prawo do udostępniania Serwisu internetowego osobom trzecim do korzystania
 8. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( t. j. Dz. U. 2020 roku, poz. 287) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość na podstawie art. 27 tejże ustawy.

§3

Zasady korzystania z Serwisu internetowego

 

 1. Usługodawca na mocy Umowy o świadczenie usług oraz Regulaminu upoważnia Użytkowników i Klientów do korzystania z Serwisu internetowego przy wykorzystaniu wyłącznie zdalnego dostępu poprzez Internet.
 2. W zakres świadczonych przez Sprzedawcę Usług wchodzi w szczególności:
  1. udostępnianie Serwisu internetowego do korzystania przy wykorzystaniu wyłącznie zdalnego dostępu poprzez sieć Internet,
  2. założenie i utrzymywanie konta Klienta,
  3. wsparcie techniczne w zakresie określonym Regulaminem.
 3. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzystają Użytkownicy i Klienci, następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 lub 9, Google Chrome 15 lub 16, Mozilla Firefox 7 lub 8, Opera 11), włączona obsługa plików cookies, włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up), system operacyjny Microsoft Windows 7, 8 lub Vista, aktywne konto e-mail.
 4. Przed dokonaniem Rezerwacji Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymagania techniczne potrzebne do tych czynności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania Serwisu internetowego na urządzeniach Klienta, jeżeli wadliwe działanie Serwisu internetowego wynika z użycia niewłaściwego urządzenia, niewłaściwej przeglądarki, błędnej konfiguracji lub innych przyczyn technicznych leżących po stronie Klienta.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu internetowego Usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania
  i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Użytkownicy i Klienci zobowiązani są w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego
   na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także
   z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników i Klientów oraz osób trzecich,
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  3. korzystania z Serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
   w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  5. korzystania z Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, Klientów oraz Usługodawcy,
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 7. Klient zakłada Konto w Serwisie internetowym na podstawie danych podanych przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym. W Formularzu rejestracyjnym należy wpisać następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dane konieczne do wystawienia faktury, jeśli Klient życzy sobie otrzymać fakturę. Następnie należy potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych, i kliknąć przycisk “Załóż konto” (lub inny równoznaczny). Klient nie może założyć Konta anonimowo ani pod pseudonimem.
 8. Podany przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym adres mailowy stanowi Login. Po założeniu Konta Klienta, Usługodawca powiadamia Klienta drogą elektroniczną
  o dokonanych czynnościach oraz umożliwieniu dostępu do Serwisu internetowego, przesyłając wiadomość, która zawiera między innymi automatycznie wygenerowane Hasło. Po otrzymaniu tej wiadomości Klient powinien niezwłocznie dokonać zmiany Hasła.
 9. Dokonywanie Rezerwacji możliwe jest przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Dostęp do Serwisu internetowego może ulec ograniczeniu w przypadku:
  1. Awarii i Napraw,
  2. prac konserwacyjnych,
  3. wystąpienia siły wyższej,
  4. innych zdarzeń, niezależnych od Usługodawcy.
 10. Usługodawca będzie informował Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia prac, o których mowa w ust. 9 lit. b, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Usługodawca będzie się starał, aby prace te odbywały się
  w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy.
 11. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika lub Klienta.
 12. Zgłoszenia dotyczące Awarii, Błędów bądź prośby o udzielenie wsparcia technicznego powinny być przesyłane drogą mailową na adres info@relaxroom.pl. Zgłoszenie powinno zawierać opis stwierdzonej Awarii lub Błędu, a także — w razie konieczności — załączniki
  w formie plików.
 13. W przypadku zgłoszenia Awarii lub Błędu, po przeprowadzeniu analizy zgłoszonego problemu, Usługodawca prześle drogą mailową Użytkownikowi lub Klientowi informację
  o wyniku tej analizy, planowanym terminie oraz sposobie ich Naprawy. Usługodawca powiadamia Klienta również o usunięciu Awarii bądź naprawieniu Błędu
 14. Usługodawca informuje, iż Użytkownicy oraz Klienci muszą liczyć się tym, że korzystanie
  z Internetu oraz komunikacji elektronicznej może wiązać się po ich stronie z określonymi zagrożeniami, w tym zwłaszcza: atakami z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.), kradzieżą tożsamości, wyłudzeniem danych, działaniem hackerów, których celem jest włamanie się do systemu zarówno Usługodawcy, jak i Użytkownika
  i Klienta. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokonywanie za pośrednictwem Internetu płatności elektronicznych – w sposób szczególny chronić należy informacji zawierających dane o numerach rachunków bankowych oraz kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim. Usługodawca zaleca, aby w celu uniknięcia opisanych powyżej zagrożeń, Użytkownik i Klient zaopatrzyli swój komputer lub urządzenie mobilne, które wykorzystują w czasie korzystania z Internetu w program antywirusowy i stale go aktualizowali.

§4

  Zasady dokonywania Rezerwacji

   

  1. W celu dokonania Rezerwacji za pomocą Serwisu internetowego należy wypełnić Formularz rezerwacji, w tym m.in.:
   1. wybrać preferowany terminu pobytu w Apartamencie i nazwę Apartamentu, oznaczyć ilość osób objętych Rezerwacją,
   2. uzupełnić dane osobowe niezbędne do dokonania Rezerwacji,
   3. złożyć wymagane oświadczenia,
   4. zatwierdzić treść Formularza rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku “Zarezerwuj” (lub inny równoznacznego).
  2. Wymagane oświadczenia, o których mowa w ust. 1 lit. c) powyżej obejmują:
   1. oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnym Regulaminem,
   2. oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem korzystania z Apartamentów Relaxroom,
   3. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych.
  3. Po dokonaniu Rezerwacji, zgodnie z ust, 1 powyżej, Usługodawca prześle drogą elektroniczną, na podany w Formularzu rezerwacji adres mailowy Klienta potwierdzenie Rezerwacji, w którym Usługodawca potwierdza ustaloną cenę za pobyt w Apartamencie, numer Rezerwacji, nazwisko i imię osoby, która dokonała Rezerwacji, długość pobytu oraz warunki płatności.
  4. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu Rezerwacji w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Usługodawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją uzgodnionych warunków Rezerwacji.
  5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych
   i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  6. Wszelkie płatności za pobyt w Apartamentach powinny być dokonywane przelewem na następujący rachunek bankowy Usługodawcy:

  62 1050 1764 1000 0092 8691 1053

  ING Bank Śląski S.A.

  1. Warunkiem zawarcia Umowy najmu jest wpłata zadatku w wysokości 30% ustalonej ceny za pobyt w Apartamentach. Zadatek powinien zostać wpłacony nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia Rezerwacji, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Brak wpłaty zadatku w tym terminie powoduje, iż dokonana Rezerwacja zostanie anulowana i nie będzie rodzić żadnych skutków prawnych.
  2. Płatność pozostałych 70% ustalonej ceny za pobyt w Apartamentach nastąpi najpóźniej na 3 dni robocze przed ustalonym w Rezerwacji terminem rozpoczęcia pobytu w Apartamentach. W przypadku braku wpłaty całości ceny za pobyt w Apartamentach w tym terminie, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym
   i zachować wpłacony zadatek. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie mailowej pod rygorem nieważności.
  3. Dniem płatności jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
  4. Rezerwacji można dokonać również w drodze komunikacji elektronicznej – na adres info@relaxroom.pl lub telefonicznie – pod numerem 48 605 980 866.
  5. W wypadku Rezerwacji dokonywanych w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu internetowego, Usługodawca prześle drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres mailowy potwierdzenie Rezerwacji, w którym potwierdzi ustaloną cenę za pobyt
   w Apartamencie, numer Rezerwacji, nazwisko i imię osoby, która dokonała Rezerwacji, długość pobytu oraz warunki płatności. Potwierdzenie rezerwacji zawierało również będzie treść regulaminów oraz informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej.
  6. Warunkiem zawarcia Umowy najmu, w przypadku o którym mowa w ust. 10 powyżej jest wpłata zadatku w wysokości 30% ustalonej ceny za pobyt w Apartamentach oraz mailowe złożenie przez Klienta oświadczenia o akceptacji treści regulaminów i zapoznaniu się
   z treścią informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej. Zadatek powinien zostać wpłacony nie później niż w terminie 2 Dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia Rezerwacji,
   o którym mowa w ust. 11 powyżej. Brak wpłaty zadatku oraz złożenia mailowego oświadczenia o akceptacji treści regulaminów i zapoznaniu się z treścią informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej w tym terminie powoduje, iż dokonana Rezerwacja zostanie anulowana i nie będzie rodzić żadnych skutków prawnych. Postanowienie ust. 6 oraz 8-9 powyżej stosuje się odpowiednio.

   

  §5

  Reklamacje

   

  1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu internetowego, w tym dokonywaniem Rezerwacji, Użytkownik lub Klient może zgłaszać drogą mailową na adres: info@relaxroom.pl lub listownie na adres: Zygmunta Noskowskiego 8/16, 84-240 Reda.
  2. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika/Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, numer telefonu, oraz adres poczty elektronicznej) oraz opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.
  3. Usługodawca rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,
   a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę listownie, emailem lub telefonicznie, przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w złożonej reklamacji.

   

  §6

  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   

  1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze składaniem Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu internetowego na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
   i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są
   w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  3. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta posiadają następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
   • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
   • uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  1. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
   z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

   

  §7

  Postanowienia końcowe

   

  1. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu internetowego https://www.relaxroom.pl.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie poprzez umieszczenie na stronie Serwisu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres co najmniej 7 kolejnych dni, zaś Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich przy zakładaniu Konta, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy dokonali Rezerwacji w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
  4. W razie, gdy Użytkownik posiadający konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług i usunięciem Konta.
  5. Umowa o świadczenie usług wygasa w momencie:
   1. opuszczenia Serwisu internetowego — w przypadku Użytkownika nieposiadającego Konta,
   2. usunięcia konta Klienta przez Klienta,
   3. odmowy wyrażenia zgody na zmianę Regulaminu przez Klienta,
   4. śmierci Klienta, będącego osobą fizyczną, ustania bytu prawnego Klienta, zakończenia jego likwidacji, postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, przekształceń podmiotowych.
  6. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług z ważnych przyczyn leżących po jego stronie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:
   1. cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków świadczenia Usług przez Usługodawcę w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa,
   2. niezawinionej przez Usługodawcę utraty możliwości technicznych, pozwalających świadczyć Usługi na dotychczasowym poziomie,
   3. zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Usługodawcę.
  7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Klienta do określonego działania lub zaniechania, w sytuacji, gdy Klient:
   1. narusza postanowienia Regulaminu,
   2. dokonuje czynności niezgodnych z prawem,
   3. podejmuje działania mające na celu ingerencję oraz naruszenie zabezpieczeń Serwisu internetowego.
  8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie Serwisu internetowego.
  9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1360), ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 344) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 287).
  10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2023 roku.