Regulamin korzystania z apartamentów

§1

Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez apartamenty Relax Room zasady przebywania Gości w apartamentach Relax Room (dalej również jako: “Apartamenty”),
  a także zasady i zakresy odpowiedzialności za straty Gości i właściciela apartamentów Relax Room.
 2. Na apartamenty Relax Room składają się:
  1. apartament Fuksja,
  2. apartament Szmaragd.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w apartamentach Relax Room.
 4. Treść regulaminu jest udostępniona w widocznym miejscu na terenie apartamentów Relax Room oraz na stronie internetowej: www.relaxroom.pl

 

§2

Postanowienia Ogólne

 1. Goście zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu, zachowania porządku
  i użytkowania wszystkich pomieszczeń, sprzętów i rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 17.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 dnia następnego. Właściciel Apartamentów uwzględni życzenie Gościa co do wcześniejszego zameldowania bądź późniejszego wymeldowania w miarę posiadanych możliwości, przy czym za wiążące w tym zakresie uznać można jedynie smsowe lub mailowe pod rygorem nieważności potwierdzenie spełnienia prośby otrzymane przez Gościa od właściciela Apartamentów. Nieopuszczenie Apartamentów do godziny 11.00 w dniu zakończenia wynajmu, o ile nie zostanie ono wcześniej uzgodnione z właścicielem Apartamentów zgodnie ze zdaniem poprzednim, skutkowało będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 300,00 złotych za każdą godzinę przedłużenia wynajmu.
 3. Goście apartamentów Relax Room mogą nieodpłatnie korzystać z miejsc parkingowych, zlokalizowanych na części naziemnej parkingu położonego w sąsiedztwie budynku, w którym znajdują się Apartamenty, przy czym:
  1. Goście apartamentu Fuksja mogą korzystać z miejsca parkingowego oznaczonego numerem 1, znajdującego się wzdłuż ogrodzenia, obok żółtej skrzynki gazowej,
  2. Goście apartamentu Szmaragd mogą korzystać z miejsca parkingowego oznaczonego numerem 15, znajdującego się przy wiacie śmietnikowej.

Właściciel apartamentów Relax Room nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości, a także pozostawionych w nim przedmiotów.

 1. Wejście do apartamentów Relax Room od strony klatki schodowej oraz miejsca parkingowe, z których korzystać mogą Goście Apartamentów objęte są stałym monitoringiem.
 2. Wejście do Apartamentów następuje przy użyciu elektronicznego zamka, otwieranego za pomocą numeru PIN, przypisanego indywidualnie do Gościa dokonującego rezerwacji. W dniu przyjazdu Gość dokonujący rezerwacji otrzymuje – w zależności od wybranej opcji – na wskazany adres mailowy bądź numer telefonu, indywidualne zaproszenie, zawierające numer PIN oraz dokładny adresu.
 3. W Apartamentach może przebywać wyłącznie ilość osób, którą obejmuje rezerwacja. W przeciwnym wypadku osobie dokonującej rezerwacji naliczona zostanie kara umowna za przebywanie dodatkowych osób w Apartamentach, w wysokości dwukrotności ustalonej ceny za jeden dzień pobytu w Apartamentach, zaś osoby których nie obejmuje rezerwacja powinny niezwłocznie opuścić Apartamenty.
 4. Apartamentów nie można użyczać, zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie, innym osobom.
 5. Przebywanie zwierząt na terenie Apartamentu powinno zostać uprzednio uzgodnione
  z właścicielem Apartamentów, przy czym za wiążące w tym zakresie uznać można jedynie smsowe lub mailowe pod rygorem nieważności potwierdzenie akceptacji przebywania na terenie Apartamentów określonych zwierząt, ze wskazaniem ich ilości i rodzaju, otrzymane przez Gościa od właściciela Apartamentów. Nieprzestrzeganie tego postanowienia skutkowało będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 2.000,00 złotych za każdy przypadek jego naruszenia.
 6. Zabrania się palenia wewnątrz apartamentów Relax Room wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Nieprzestrzeganie tego zakazu skutkowało będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 2.000,00 złotych za każdy przypadek jego naruszenia.
 7. Zabrania się wnoszenia do apartamentów Relax Room oraz przechowywania w nich materiałów łatwopalnych oraz wybuchowych, a także środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, których posiadanie jest zabronione w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2050).
 8. Zabrania organizowania się w Apartamentach jakichkolwiek imprez, w tym w szczególności wieczorów panieńskich i kawalerskich, w tym organizowania pokazów osób.
 9. Zabrania się wynajmowania Apartamentów na potrzeby świadczenia usług seksualnych bądź korzystania z usług takich osób.
 10. Zabrania się wynoszenia poza Apartamenty znajdujących się w nich przedmiotów i urządzeń.
 11. Zabrania się ingerowania w wyposażenie, wystrój oraz instalacje, w które wyposażone są Apartamenty (instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, instalacja alarmowa, instalacja audio, instalacja klimatyzacji ). Nieprzestrzeganie tego zakazu skutkowało będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 2.000,00 złotych za każdy przypadek jego naruszenia.
 12. Zabrania się wrzucania do wanny, ubikacji, prysznica artykułów kosmetycznych bądź higienicznych mogących spowodować zatykanie się rur odpływowych.
 13. Zabrania się huśtania na wiszącym fotelu znajdującym się w apartamentach oraz korzystania z niego przez więcej niż jedną osobę jednocześnie.
 14. Właściciel apartamentów Relax Room nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe, niezależne od niego niedogodności, np. czasowy brak wody lub prądu, zanik sieci internetowej.
 15. Opuszczając apartamenty Relax Room Goście każdorazowo obowiązani są sprawdzić czy drzwi wejściowe do Apartamentów zostały prawidłowo zamknięte. W przypadku pozostawienia otwartych drzwi wejściowych do apartamentów oraz poniesienia przez właściciela apartamentów Relax Room jakiejkolwiek szkody z tego tytułu, Gość, który dopuścił się takiego zachowania będzie odpowiedzialny za naprawienie powstałej szkody do jej pełnej wysokości.

§3

Zasady odpowiedzialności

 1. Niezwłocznie po zameldowaniu w Apartamentach Gość dokonujący rezerwacji powinien dokonać jego oględzin i zawiadomić właściciela Apartamentów o stwierdzonych uszkodzeniach czy brakach w wyposażeniu Apartamentu.
 2. Gość dokonujący rezerwacji Apartamentów ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia należącego apartamentów Relax Room z winy jego oraz Gości wspólnie korzystających z nim z Apartamentów
  i zobowiązany jest do pokrycia spowodowanych przez nich strat materialnych do pełnej wysokości szkody. Zapłata którejkolwiek z określonych w regulaminie kar umownych nie pozbawia właściciela Apartamentów prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych aż do pełnej wysokości szkody.
 3. Dzieci w wieku poniżej lat 13 powinny znajdować się pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 4. Gość dokonujący rezerwacji Apartamentów zobowiązany jest wnieść, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wynajmu, kaucję zabezpieczającą ewentualne należności z tytułu niezgodnego z niniejszym regulaminem korzystania z Apartamentów, a także spowodowanych w Apartamentach zniszczeń i strat materialnych, w wysokości: 500,00 złotych w przypadku apartamentu Fuksja i 700,00 złotych, w przypadku apartamentu Szmaragd. Kaucja powinna zostać wpłacona na następujący rachunek bankowy Apartamentu:

62 1050 1764 1000 0092 8691 1053

ING Bank Śląski

Wniesienie kaucji zabezpieczającej jest warunkiem wydania i aktywacji kodu dostępu do Apartamentów.

 1. Kaucja zabezpieczająca zostanie zwrócona, po potrąceniu wszystkich ewentualnych kwot należnych właścicielowi Apartamentów, na rachunek bankowy Gościa, który dokonał rezerwacji w terminie 7 dni od daty zakończenia wynajmu Apartamentów. Zatrzymanie części wpłaconej kaucji zostanie udowodnione za pomocą rachunków i faktur, dokumentujących koszty, jakie poniósł właściciel Apartamentów w związku z jego uporządkowaniem po opuszczeniu go przez Gościa dokonującego rezerwacji i osób przebywających razem z nim w Apartamentach. W przypadku, w którym kwota wpłaconej kaucji zabezpieczającej okaże się niewystarczająca do pokrycia poniesionych przez Apartamenty strat, właściciel Apartamentów wezwie dodatkowo Gościa dokonującego rezerwacji do dokonania dopłaty brakującej kwoty.

§4

Cisza nocna

Ze względu na położenie apartamentów Relax Room w sąsiedztwie innych lokali mieszkalnych, Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego poprzez niezakłócanie hałasem spoczynku nocnego innych osób, w tym zwłaszcza w godzinach od 22:00 – 6:00.

 

§5

Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez Gości w apartamentach Relax Room mogą zostać odebrane osobiście bądź odesłane na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt.
 2. Przedmioty, o których mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, będą przechowywane przez właściciela apartamentów Relax Room przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na ich własność.
 3. Ze względu na swoje właściwości, artykuły spożywcze będą przechowywane maksymalnie przez 2 dni.

§6

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku jakichkolwiek uwag bądź zastrzeżeń co do funkcjonowania Apartamentów – w tym czystości oraz funkcjonowania znajdujących się w nim urządzeń, Goście są zobowiązani niezwłocznie zgłaszać je telefonicznie pod numer +48 605 980 866 lub mailowo na adres: info@relaxroom.pl.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Gość który łamie jego postanowienia zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników apartamentów Relax Room oraz do zapłaty za ewentualne poczynione szkody i zniszczenia w mieniu Apartamentów.
 3. Jeżeli zachowanie Gości Apartamentów będzie zakłócało funkcjonowanie mieszkańców lokali  znajdujących się w tym samym budynku co Apartamenty, w tym ich spoczynek nocny
  i skutkowało będzie podjęciem wobec Gości interwencji Policji, właściciel Apartamentów ma prawo odmówić im dalszego wynajmu Apartamentów i rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym zawartą umowę, niezależnie od tego kiedy miał nastąpić planowany termin jej zakończenia. W takim wypadku właściciel Apartamentów ma również prawo naliczyć karę umowną w wysokości dwukrotności ustalonej ceny za jeden dzień pobytu w Apartamentach. Kara umowna przysługuje właścicielowi Apartamentów za każdy dzień, o który skróceniu uległa zawarta umowa.  
 4. Właściciel Apartamentów może odmówić dokonania rezerwacji osobie, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin, w tym wyrządziła szkodę w mieniu Apartamentów.
 5. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o niej poprzez publikację zmienionego regulaminu na stronie internetowej www.relaxroom.pl.