Klauzula informacyjna ogólna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez HiWay Adam Dominiuk

 

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Pana Adama Dominiuk, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  „HiWay Adam Dominiuk” z siedzibą w Redzie (84-240) przy ul. Zygmunta Noskowskiego 8/16, który pełni w zakresie niżej opisanym rolę administratora danych osobowych (dalej „Administrator).  Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych („RODO”). Poniższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie wymagają podjęcia żadnych działań po Twojej stronie.

 

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania łączącej go z Tobą umowy, świadczenia na Twoją rzecz usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia takich usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w celu wynajęcia Apartamentu Relax Room Reda czy odpowiedzi na zadawane pytania).

Dodatkowo Administrator może również przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(np. w zakresie przetwarzania Twojego wizerunku).

Administrator może także przetwarzać Twoje dane
z uwagi na cele związane z jego prawnie uzasadnionymi interesami, innymi niż świadczenie usług i wykonywanie umowy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie Apartamentów Relax Room oraz miejsc parkingowych przeznaczonych dla Gości Apartamentów Relax Room (monitoring),
 2. prowadzenia postępowań spornych.

Administrator przetwarza zebrane dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.

Ich podanie jest dobrowolne, jednak brak podania przez Ciebie danych osobowych może stanowić przeszkodę lub uniemożliwić zawarcie umowy bądź świadczenie na Twoją rzecz usług przez Administratora.

Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, których dokonano na jej podstawie do czasu jej cofnięcia. Zgoda powinna zostać każdorazowo udzielona na odrębnym formularzu.

 

Odbiorcy danych osobowych:

W toku normalnego prowadzenia działalności Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe do zewnętrznych odbiorców, gdy jest to niezbędne
w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych.

Powyższe obejmuje w szczególności partnerów
i dostawców Administratora – dostawców usług kurierskich, pocztowych, księgowych, prawnych,  teleinformatycznych.

 

Czas przetwarzania danych:

Twoje dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej Cię z Administratorem lub świadczenia przez Administratora usług na Twoją rzecz, a po jej wygaśnięciu/ zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie udzielona zgoda, dane przetwarzane będą dopóki zgoda nie zostanie cofnięta bądź gdy uzasadniony interes Administratora nie będzie już wymagał ich przetwarzania.

 

Przekazywanie danych poza Europejski obszar gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych:

Twoje dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza EOG.

 

Przysługujące prawa:

W związku z ochroną danych osobowych przysługuje Ci szereg praw wynikających z przepisów RODO.

Należą do nich:

 1. prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się,
  że przetwarzane dane są niepoprawne;
 2. prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  w przypadkach określonych przepisami RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
  i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia tych danych, które przekazałeś Administratorowi.

 

Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Administratora naruszają prawo.

W razie jakiekolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, kontakt z Administratorem jest możliwy:

 • listownie na adres siedziby,
 • na adres e-mail: info@relaxroom.pl,
 • telefonicznie – pod numerem telefonu: 48 605 980 866.